POMŮŽE KAŽDÁ KORUNA

Vážení přátelé a lidé dobré vůle,

obracíme se na vás s prosbou. Pro plánovanou stavbu velodromu nyní potřebujeme vypracovat projektovou dokumentaci. Sehnat na ni musíme 3 miliony korun. 2 miliony dokážeme zajistit díky spřízněným sponzorům a investorům. Abychom je přesvědčili, že je projekt životaschopný, potřebujeme třetinu peněz sehnat vlastním úsilím. Takto vysoká částka však není v silách malého sportovního klubu, jako jsme my. Proto nyní Vás, širokou veřejnost, prosíme o veřejný příspěvek na projekt velodromu v Břeclavi. Pro tento účel jsme zřídili transparentní účet.

Je třeba vybrat 1 000 000,- Kč.

Oslovujeme tímto nejen cyklisty, tedy ty, kteří by se rádi jednou na takovém velodromu svezli, nebo by si přáli, aby to zažili jejich děti. Rádi bychom oslovili všechny štědré lidi, kteří si myslí, že peníze půjdou na dobrou věc.

velodrom plocha pred

Nadhled dron kopie kopie

Za poslední půlstoletí se na českém území ani v nejbližším okolí nepostavilo nové sportoviště pro dráhovou cyklistiku. Náš oddíl se o to ve spolupráci s městem Břeclav již dva roky pokouší, a jsme na dobré cestě, aby takové sportoviště vzniklo právě u nás.

IMG 6275 kopie

Jde nám v první řadě o bezpečí dětí při cyklistickém tréninku. Je stále složitější pro jejich tréninky hledat cesty s nízkým provozem, a to hlavně pro začínající cyklisty. I přes drtivou převahu velmi tolerantních a ohleduplných řidičů, kterým tímto moc DĚKUJEME, je stále značné množství i těch agresivních.

IMG 6575 kopie

Velkou motivací pro zbudování velodromu jsou také úspěchy břeclavských mladých cyklistů. Navíc v 70. letech minulého století již existovaly plány na vybudování velodromu v Břeclavi, ze kterých pak nakonec bohužel sešlo. Nyní jsme rozhodnuti udělat pro věc maximum, a vybudovat cyklistické zázemí pro budoucí generace.

PROSÍME, POMOZTE NÁM!

Je nám jasné, že se nejedná o snadnou věc. Město Břeclav nás však v tomto úsilí již výrazně podpořilo nabídnutím vhodného místa.  Nepůjde jen o rozšíření možnosti sportování v Břeclavi samotné, ale strategická poloha Břeclavi bude znamenat i výbornou dostupnost pro sportovce, a to i z okolních zemí.

Primárním cílem velodromu v Břeclavi je rozvoj mládežnické cyklistiky v našem regionu. Sportovní oddíl Sportcomplex se již mnoho let úspěšně věnuje těm nejmladším a stavba dráhy by výrazně zlepšila možnosti jejich přípravy a především rozšířila potenciál na daleko širší základnu sportující mládeže.

Velice nás povzbudily také výsledky nedávného dotazníku města Břeclav, z něhož vyplynulo, že se stáváme hlavním městem cyklistiky. Lidé v Břeclavi si přejí velodrom a milují jízdu na kole. Snažíme se tedy vybudovat zázemí pro všechny milovníky cyklistiky.

foto radeklavicka velodrom prostejov 2019 857 kopie

S oddílem jsme také započali na zelené louce, přesto s velkou tradicí na Břeclavsku.

...prostě SPORTCOMPLEX

B4DA6AC0 976B 4DAE B0AF 54C377458190 kopie

POMOZTE NYNÍ!

DĚKUJEME


EVERY EURO HELPS

Dear friends and people of good will,

we are appealing to you. For the planned construction of a velodrome, we now need a project documentation. We need to raise 120.000 Euro for it. We can secure  about 80.000 thanks to allied sponsors and investors. To convince them that the project is viable, we need to raise a third of the money ourselves. However, such a large sum is beyond the power of a small sports club like us. That is why we are now asking you, the general public, to make a public contribution to the velodrome project in Breclav. We have set up a transparent account for this purpose.

It is necessary to collect 40.000 EUR

We are addressing not only cyclists, i.e. those who would like to ride on such a velodrome one day or would like their children to experience it. We would like to appeal to all generous people who think that the money will go to a good cause.

In the last half a century, no new cycling track has been built in the Czech Republic or in the ner vicinity. Our club in cooperation with the town of Breclav has been trying to do it for two years, and we are on the right way to build such a sports facility here. 

Our first concern is the safety of children during cycling training. It is increasingly difficult to find low-traffic routes for their training, especially for beginner cyclists. Despite the overwhelming preponderance of very tolerant and considerate drivers, to whom THANK YOU very much, there are still a significant number of aggressive ones.

The success of young cyclists from Breclav is also a great motivation for the construction of the velodrome. In addition, in the 1970s there were already plans to build a velodrome in Breclav, which unfortunately fell through. Now we are determined to do our best for the cause and build a cycling facility for future generations.

PLEASE HELP US!

It is clear to us that this is not an easy matter. However, the town of Breclav has already supported us in this endeavour by offering us a suitable location.  It will not only be about expanding the sporting opportunities in Breclav itself, but Breclav's strategic location will also mean excellent accessibility for athletes, even from other countries.

The primary goal of the velodrome in Breclav is the development of youth cycling in our region. The Sportcomplex cycling club has been successfully dedicated to the youngest ones for many years and the construction of the track would significantly improve the possibilities of their training and, above all, extend the potential to a much wider base of sporting youth.

We were also very encouraged by the results of a recent survey by the City of Breclav, which showed that we are becoming the capital of cycling in our region. People in Breclav want a velodrome and love cycling. So we are trying to build this facility for all cycling lovers.

THANK YOU


 

JEDER EURO HILFT

Liebe Freunde und Menschen guten Willens,

wir wenden uns mit einer Bitte an euch. Für den geplanten Bau eines Velodroms in Breclav benötigen wir nun eine Projektdokumentation. Wir müssen 120.000 Euro dafür aufbringen. Dank verbündeter Sponsoren und Investoren können wir 80.000 Euro sichern. Um diese Investoren zu überzeugen, dass das Projekt realisierbar ist, müssen wir aber ein Drittel des Geldes selbst aufbringen. Doch eine so große Summe übersteigt die Möglichkeiten eines kleinen Sportvereins so wie wir es sind. Deshalb bitten wir Sie, die Öffentlichkeit, um finanzielle Unterstützung für das Projekt Velodrom in Breclav. Hierfür haben wir ein transparentes Konto eingerichtet.

Es ist notwendig 40.000 Euro einzusammeln.

Wir sprechen nicht nur Radfahrer an, also diejenigen, die eines Tages auf einem solchen Velodrom fahren möchten oder gerne sehen würden, wie es deren Kinder erleben. Wir möchten an alle großzügigen Menschen appellieren, die denken, dass das Geld einem guten Zweck zugute kommt.

Im letzten halben Jahrhundert wurde in der Tschechischen Republik oder in unmittelbarer Nähe keine neue Bahnradsportanlage gebaut. Unser Klub bemüht sich in Zusammenarbeit mit der Stadt Breclav schon seit zwei Jahren darum, und wir sind auf dem richtigen Weg, hier eine solche Sportanlage zu bauen. 

Unser Hauptanliegen ist die Sicherheit der Kinder beim Radtraining. Vor allem für Radfahranfänger wird es immer schwieriger, verkehrsarme Strecken für ihr Training zu finden. Trotz der überwiegenden Zahl sehr toleranter und rücksichtsvoller Autofahrer, denen wir an dieser Stelle ganz herzlich DANKE sagen, gibt es immer noch eine nicht unerhebliche Anzahl aggressiver Fahrer.

Die Erfolge der jungen Radfahrer aus Breclav sind auch eine große Motivation für den Bau des Velodroms. Darüber hinaus gab es bereits in den 1970er Jahren Pläne, in Breclav ein Velodrom zu bauen, die leider scheiterten. Jetzt sind wir entschlossen, unser Bestes für die Sache zu geben und eine Radfahranlage für zukünftige Generationen zu bauen.

BITTE HELFT UNS DABEI!

Es ist uns klar, dass dies keine leichte Aufgabe ist. Die Stadt Breclav hat uns aber bereits bei diesem Vorhaben unterstützt, indem sie uns ein geeignetes Grundstück angeboten hat.  Es wird bei diesem Unternehmen nicht nur darum gehen, die sportlichen Möglichkeiten in Breclav selbst zu erweitern, sondern die strategische Lage von Breclav bedeutet auch eine hervorragende Erreichbarkeit für die Sportler, auch aus den Nachbarländern.

Das primäre Ziel des Velodroms in Břeclav ist die Förderung des Jugendradsports in unserer Region. Die Sportsektion des Sportkomplexes widmet sich seit vielen Jahren erfolgreich den Jüngsten, und der Bau der Bahn würde die Möglichkeiten ihres Trainings wesentlich verbessern und vor allem das Potenzial auf eine viel breitere Basis der sportlichen Jugend erweitern.

Sehr ermutigend waren auch die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Umfrage der Stadt Breclav, die zeigte, dass wir zur Hauptstadt des Radfahrens in der Region werden. Die Menschen in Breclav wollen ein Velodrom und lieben den Radsport. Wir versuchen also diese Einrichtung für alle Fahrradliebhaber zu bauen.

VIELEN DANK

SPORTCOMPLEX

SPORTCOMPLEX z.s.

 • Jana Palacha 121/8, 690 02 Břeclav
 • IČ: 270 20 282
 • Neplátce DPH
 • Datum vzniku: 25.1.2006 - Reg. MV, č.j. VS/1-1/62987/06-R
  Spisová značka: L11546 Kraj. soud v Brně 1.1.2014
 • Datová schránka: i9t2yrd

Statutární zástupci

 • Petr Beneš - prezident klubu
  603 474 894
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Petr Jadrný - sportovní ředitel
  736 745 642
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Trenéři

  Petr Herman - hlavní trenér
  777 226 977
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Pavel Jaborník - asistent trenéra
  777 275 124
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Petr Němec - člen prezidia klubu

Bankovní účet v CZK

 • 13 88 66 13 19 / 0800
 • IBAN: CZ66 0800 0000 0013 88 66 1319
 • BIC (SWIFT): GIBACZPX

Bank account in EUR

 • 19 99 42 42 83 / 0800
 • IBAN: CZ80 0800 0000 0019 9942 4283
 • BIC (SWIFT): GIBACZPX

Transparentní účet
(veřejná sbírka)

 • 6087823399 / 0800
 • IBAN: CZ45 0800 0000 0060 8782 3399
 • BIC (SWIFT): GIBACZPX
Transparentní účet (veřejná sbírka)